Baza wiedzy

W?a?nie kupi?em miesi?czny plan/ przedp?acony, ale nie mog? wys?a? emaila. Dlaczego?

Proces aktywacji nie jest natychmiastowy. Daje, po rejestracji i op?aceniu, do wype?nienia krótki kwestionariusz, który zostanie wys?any mailem (lub w twoim obszarze klienta). Zako?czenie aktywacji b?dzie mia?o miejsce po otrzymaniu przez nasz zespó? odpowiedzi na kwestionariusz i weryfikacji, ?e nasz klient nie jest spamerem. 

Email zawieraj?cy kwestionariusz zostanie wys?any do u?ytkownika w ci?gu kilku godzin od potwierdzenia p?atno?ci przez klienta. Równie? kilka godzin wymaga faza weryfikacji odpowiedzi klienta.


Czy odpowiedź była pomocna?

Dodaj do ulubionych
Wydrukuj ten artykuł