Γνωσιακή Βάση

??????? ????? ??? ?????? ???????? ???????/???????????? ?????? ???? ??? ????? ?? ?????? email. ?????;

Η διαδικασ?α ενεργοπο?ησης δεν ε?ναι ?μεση. Προβλ?πει, μετ? την εγγραφ? και την πληρωμ?, να συμπληρ?σετε ?να σ?ντομο ερωτηματολ?γιο το οπο?ο θα αποσταλε? μ?σω email (? στην περιοχ? πελατ?ν). Η ολοκλ?ρωση της ενεργοπο?ησης θα γ?νει μ?νο αφο? οι απαντ?σεις σας παραληφθο?ν απ? το προσωπικ? μας και ?χει επιβεβαιωθε? ?τι ο πελ?της δεν ε?ναι spammer.

Το email που περι?χει το ερωτηματολ?γιο θα αποσταλε? στον χρ?στη, σε λ?γες ?ρες απ? την παραλαβ? της επιβεβα?ωσης πληρωμ?ς απ? τον πελ?τη. Λ?γες ?ρες απαιτο?νται επ?σης για την φ?ση επιβεβα?ωσης των απαντ?σεων του πελ?τη.

Διαβάστε Επίσης

36. How can I change my password? (Προβολές: 140704)
36. How can I change my password? (Προβολές: 140704)
Anti-Spam Policy (Προβολές: 350755)
Anti-Spam Policy (Προβολές: 350755)
32. How can I get notified of my bounce? (Προβολές: 139467)
32. How can I get notified of my bounce? (Προβολές: 139467)

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;


Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Εκτύπωση Αυτού του ’ρθρου