Γνωσιακή Βάση

?? ??????? ?? ???? ?? ??????? ?? ??????? ??? ??????;

Για να διασφαλιστε? η αδι?λειπτη παροχ? υπηρεσι?ν, ?λα τα πακ?τα μηνια?ας χρ?ωσης θα ανανε?νονται αυτομ?τως στο τ?λος του Κ?κλου Τιμολ?γησης του πακ?του (σε μηνια?α ? ετ?σια β?ση).

Μπορε?τε να ακυρ?σετε το πακ?το σας μηνια?ας χρ?ωσης σε οποιαδ?ποτε στιγμ?, ακυρ?νοντας την εγγραφ? σας ?μεσα απ? τον λογαριασμ? σας turboSMTP.
Για να αποφ?γετε την αυτ?ματη τιμολ?γηση για ?ναν επ?μενο κ?κλο τιμολ?γησης, πρ?πει να υποβ?λλετε την online α?τησ? σας ακ?ρωσης τουλ?χιστον 15 ημ?ρες πριν την ημερομην?α τιμολ?γησης.

Οι αιτ?σεις ακ?ρωσης που υποβλ?θηκαν σε δι?στημα μικρ?τερο των 15 ημερ?ν πριν απ? μια ημερομην?α τιμολ?γησης μπορε? να οδηγ?σουν σε αυτ?ματη τιμολ?γηση για ?ναν (1) επιπλ?ον κ?κλο τιμολ?γησης.

Διαβάστε Επίσης

???? ?? ?????? ?? ?????? ???. ?????; (Προβολές: 458736)
???? ?? ?????? ?? ?????? ???. ?????; (Προβολές: 458736)

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;


Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Εκτύπωση Αυτού του ’ρθρου