Γνωσιακή Βάση

Γνωσιακή Βάση

Η γνωσιακή βάση δεδομένων οργανώνεται σε διαφορετικές κατηγορίες. Επιλέξτε μία κατηγορία από τις ακόλουθες ή ψάξτε στην γνωσιακή βάση δεδομένων για απάντηση στο ερώτημά σας.

Αναζήτηση

’ρθρα

Don't subscribe with a free email account (such as Gmail, Yahoo, Hotmail)
turboSMTP will not consider subscriptions made with free email providers like Gmail, Hotmail, Yahoo! or the likes.The...
Προβολές: 18342
Have a website
The website URL field is required to set up a new turboSMTP account, but there are lots of valid options for this field. Here...
Προβολές: 24148
Have an unsubscribe process
When a subscriber on your list declines to receive further communications, it's called an...
Προβολές: 21372
Have your own domain as a sender
To get accepted by turboSMTP you need to use a From email address hosted at a domain that you own and can access. This...
Προβολές: 25499
Mailing list best practice
The best way to grow an email list is to do it slowly and organically, so that the contacts are really engaged and can become...
Προβολές: 22487