Γνωσιακή Βάση

??? ???????????? ??? ??? ??????????? email. ?? ?????? ?? ?????? ?????????? ????????????;

?χι – Χρει?ζεται να δημιουργ?σετε ?ναν μ?νο λογαριασμ?. Με την turboSMTP θα μπορε?τε να στε?λετε emails απ? οποιαδ?ποτε των διευθ?νσε?ν σας email, απ? τον ?διο λογαριασμ?. Απλ?ς βεβαιωθε?τε πως ρυθμ?σατε το λογισμικ? σας αλληλογραφ?ας client σωστ? (Ανατρ?ξτε στις οδηγ?ες για την ρ?θμιση των clients αλληλογραφ?ας).

Διαβάστε Επίσης

36. How can I change my password? (Προβολές: 140704)
36. How can I change my password? (Προβολές: 140704)
4. What is a "dropped" email? (Προβολές: 180444)
4. What is a "dropped" email? (Προβολές: 180444)
32. How can I get notified of my bounce? (Προβολές: 139467)
32. How can I get notified of my bounce? (Προβολές: 139467)

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;


Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Εκτύπωση Αυτού του ’ρθρου